Privacy policy

Privacybeleid

Myhealthychoice weet dat de veiligheid van uw persoonsgegevens uitermate belangrijk is en verbindt zich ertoe om uw persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen en uw persoonsgegevens te beschermen.

In dit Privacybeleid zetten we uiteen hoe we bij Myhealthychoice (TAO Family, wij/we, ons/onze), met maatschappelijke zetel in de Industrielaan 16-20 te 1740 Ternat en ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0440.140.171, uw persoonsgegevens gebruiken en welke maatregelen we genomen hebben om uw gegevens te beschermen en veilig te bewaren.

Dit Privacybeleid is van toepassing op u wanneer u goederen van ons koopt, diensten van ons ontvangt, aan onze evenementen of promoties deelneemt, of op een andere manier met ons in contact komt, inclusief door uw gebruik van onze websites of uw interactie met ons via sociale media.

Wij vragen u om dit document aandachtig te lezen (samen met ons Cookiebeleid en onze Algemene Voorwaarden, alsook alle andere documenten waarnaar hierin verwezen wordt, indien u een van onze websites gebruikt). Bent u een van onze bestaande klanten, dan staat de verdere informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken wellicht ook in uw contract met ons. U kunt daarnaast ook meldingen ontvangen over bepaalde manieren waarop we uw persoonsgegevens willen gebruiken en over uw opt-in/opt-outmogelijkheden met betrekking tot welbepaalde gebruikstoepassingen wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.

In dit Privacybeleid leggen we onze praktijken inzake gegevensbescherming uit en beantwoorden we de volgende vragen:

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 2. Wat doen we met uw persoonsgegevens?
 3. Hoe gebruiken we cookies?
 4. Wat met uw gebruik van chatrooms, message boards en andere interactieve forums?
 5. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
 6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u met ons contact opnemen in verband hiermee?
 7. Wat met updates van dit Privacybeleid?

1) Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u, geheel of gedeeltelijk:

 • Informatie over u: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, socialemediagebruik, geslacht, geboortedatum en/of foto.
 • Uw transactiegegevens en aankoophistoriek: gegevens van de aankopen en andere transacties die u uitgevoerd hebt, inclusief deze die u via onze websites of via andere kanalen uitgevoerd hebt, met inbegrip van het leveringsadres en de productdetails van de aangekochte producten.
 • Betalingsgegevens: gebruikte betalingsgegevens om onze producten en diensten aan te kopen zoals het nummer en de vervaldatum van een kredietkaart/debetkaart.
 • Informatie die we over uw deelname aan onze promoties en wedstrijden of uw aanwezigheid op onze evenementen verzamelen: gegevens die u op deelnameformulieren verstrekt hebt, opnames die door u of ons gemaakt zijn, gegevens van uw gasten in verband met promoties en wedstrijden waaraan u deelgenomen hebt of die u gewonnen hebt, of andere informatie in verband met uw aanwezigheid op evenementen, inclusief eventuele verzoeken in verband met maaltijden of assistentie bij de toegang.
 • Informatie over uw interesses: bv. gegevens over hobby’s die u hebt of activiteiten die u onderneemt, of gegevens in verband met uw persoonlijke interesses.
 • Informatie omtrent marketingvoorkeuren: gegevens over uw voorkeuren op het vlak van marketing en communicatie, evenals informatie die we verzamelen om ons te helpen bepalen welke producten en diensten voor u interessant kunnen zijn.
 • Informatie over uw gebruik van onze chatrooms, message boards, socialemediapagina's of andere interactieve forums: inclusief alle commentaren, foto’s, video’s of andere informatie die u online plaatst.
 • Informatie op basis van enquêtes: uw respons op de marktonderzoeken die wij uitvoeren.
 • Onze correspondentie met u: dit omvat alle feedback, klachten en reacties die we via e-mail, sociale media of telefonisch van u krijgen, en de gegevens van alle correspondentie en interactie die online, op papier of persoonlijk tussen u en ons plaatsvindt. Indien u telefonisch met ons gecommuniceerd hebt, verzamelen wij de gegevens van het telefoonnummer dat u gebruikte om ons te bellen en alle informatie die via een gespreksopname vergaard werd.
 • Technische informatie: inclusief het IP-adres dat gebruikt werd om van op uw computer verbinding te maken met het internet, of uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen, types en versies van de browser-plugins, en besturingssysteem en -platform.
 • Informatie over uw bezoek aan onze websites: inclusief de volledige URL-klikstroom (Uniform Resource Locators) naar, via en van onze websites (inclusief datum en tijd), de pagina’s die u bezocht hebt, de responstijden, de downloadfouten, de duur van uw bezoek aan bepaalde pagina’s, informatie over de interactie met de pagina (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), en de gebruikte methoden om van de pagina weg te surfen.

Bronnen van persoonsgegevens

Veel van de persoonsgegevens die we over u verzamelen, ontvangen we rechtstreeks van u of halen we uit uw interactie met ons, onze websites of sociale media. We kunnen uw persoonsgegevens echter ook via andere bronnen ontvangen, zoals van zakenpartners, (onder)aannemers van technische, betalings- en leveringsdiensten, reclamenetwerken, leveranciers van analytische gegevens, leveranciers van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus, databanken voor fraudebestrijding en andere databanken die door derden beheerd worden waaronder sanctielijsten, bedrijfsinformatie en onderzoekstools.

Gevoelige persoonsgegevens

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden bepaalde categorieën van persoonsgegevens als bijzonder gevoelige informatie beschouwd die bijkomende bescherming vereist. Tot deze categorieën behoren gegevens over gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid en genetische of biometrische gegevens. Informatie aangaande strafrechtelijke veroordelingen en inbreuken wordt door de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming ook als gevoelige informatie beschouwd.

In een beperkt aantal omstandigheden verzamelen en verwerken wij dergelijke gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer we naar aanleiding van uw deelname aan een evenement een vraag om speciale medische bijstand, assistentie bij de toegang of specifieke voedingsvereisten behandelen waaruit uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt (bv. halal- of koosjer-maaltijden), of wanneer we een achtergrondonderzoek uitvoeren waaruit informatie over uw eerdere strafrechtelijke veroordelingen naar voren komt. Wij verwerken deze gevoelige persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals hierna wordt beschreven onder de rubriek 'Wat doen we met uw persoonsgegevens?'.

2) Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR) moeten we een wettelijke grondslag voor ons gebruik van uw persoonsgegevens vaststellen en u hiervan op de hoogte brengen. Voor elk hieronder vermeld gebruik geven we het doel aan waarvoor we de gegevens gebruiken en openbaar maken. Meer uitleg over de belangrijkste wettelijke grondslagen waarop we ons kunnen beroepen, vindt u op het einde van dit document.

Afhankelijk van de manier waarop u in contact komt met Myhealthychoice.be gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de door u gevraagde producten en diensten te leveren en te beheren: om onze verplichtingen na te komen die uit de tussen u en ons gesloten contracten voortvloeien, inclusief de organisatie van de leveringen, het plaatsen of annuleren van orders, het verstrekken van de informatie, producten en diensten waarom u ons verzoekt, en het meedelen van wijzigingen met betrekking tot onze producten en diensten.
 • Om efficiënt met u te communiceren: om uw vragen, opmerkingen, klachten of andere mededelingen te beantwoorden, met inbegrip van vragen aangaande onze producten.
 • Om de activiteiten op te volgen en onze correspondentie met u bij te houden: om onze communicatie met u op te volgen, onder meer met het doel de kwaliteit van de service en de naleving van de procedures te garanderen, alsook voor opleidingsdoeleinden.
 • Om u te voorzien van marketingmateriaal: om u per post, via e-mail, telefoon, sms, online of via sociale media reclameboodschappen te verstrekken over producten en diensten die wij aanbieden, voor zover deze producten of diensten vergelijkbaar zijn met deze die u reeds gekocht hebt of waarnaar u geïnformeerd hebt, of wanneer u ons toestemming gegeven hebt om hiervoor met u contact op te nemen. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om de producten en diensten van welbepaalde zakelijke partners te verkopen. Indien de wet dit voorschrijft vragen wij u om toestemming op het ogenblik waarop we uw gegevens verzamelen voor dit soort verkoopactiviteiten. We bieden u bij elke elektronische reclameboodschap die naar u verstuurd wordt de mogelijkheid om u uit te schrijven of af te melden, en u kunt zich ook op elk moment afmelden door met ons contact op te nemen via de gegevens die u hieronder in de rubriek 'Contactgegevens' vindt.
 • Om onze klanten te begrijpen en onze producten en diensten verder te ontwikkelen en beter op hen af te stemmen: we kunnen de persoonsgegevens waarover we beschikken analyseren om te meten en te begrijpen hoe doeltreffend de reclame is die we u en anderen aanbieden, en om u relevante reclameboodschappen aan te bieden. We kunnen geaggregeerde gegevens aan onze adverteerders bezorgen, en suggesties en aanbevelingen formuleren voor u, onze klanten en de gebruikers van onze websites over producten of diensten die u of hen mogelijk interesseren.
 • Om onze promoties en wedstrijden te organiseren: wanneer u deelneemt aan promoties en wedstrijden, staan wij in voor de organisatie hiervan, en brengen wij u op de hoogte wanneer u gewonnen hebt. Als u een prijs wint, kunnen wij uw persoonsgegevens en die van uw gasten op onze websites en socialemediapagina's en in persberichten beschikbaar stellen conform de lokale wetgeving. We kunnen deze gegevens ook ter beschikking stellen van derden die deze informatie nodig hebben om de prijs te kunnen uitreiken.
 • Om onze evenementen te organiseren: als u een evenement bijwoont dat door ons georganiseerd of anderszins ondersteund wordt, kunnen wij uw persoonsgegevens - inclusief specifieke maaltijdvereisten, gezondheidsinformatie en informatie omtrent hulp bij de toegang - gebruiken in verband met de organisatie van het evenement.
 • In verband met fraudebestrijding: wij en andere organisaties kunnen bepaalde informatie raadplegen en gebruiken om fraude te voorkomen, zoals op elk ogenblik vereist kan zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving en de beste praktijken. Indien de verstrekte informatie vals of onjuist is en er fraude vastgesteld of vermoed wordt, kunnen gegevens doorgegeven worden aan diensten voor fraudebestrijding en andere organisaties, en kunnen deze gegevens door ons of door hen bijgehouden worden.
 • Om onze websites te verbeteren en te beheren, en om ervoor te zorgen dat de inhoud relevant is: om onze websites te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest efficiënte manier voor u en uw computer wordt weergegeven; om onze websites te beheren en voor interne processen zoals probleemoplossing, gegevensanalysetesten, onderzoeks-, statistische en enquêtedoeleinden; om u in staat te stellen om gebruik te maken van of u in te schrijven voor de interactieve functies van onze diensten; als onderdeel van onze inspanningen om onze websites veilig te houden en te beveiligen; om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites op de meest efficiënte manier voor u en uw toestel wordt weergegeven, wat kan inhouden dat we uw gegevens aan zakelijke partners, dienstverleners en aanbieders van analytische gegevens en zoekmachines doorgeven.
 • Om onze bedrijfsactiviteiten te reorganiseren of bij te sturen: indien wij: (i) onderhandelingen voeren over de verkoop van onze activiteiten of een deel daarvan aan een derde; (ii) overgenomen worden door een derde; of (iii) een reorganisatie ondergaan, moeten wij mogelijk alle of bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan deze relevante derde (of zijn adviseurs) als onderdeel van een due-diligenceprocedure met het oog op de analyse van de voorgestelde verkoop of reorganisatie. We kunnen ons ook genoodzaakt zien om uw persoonsgegevens na de verkoop of reorganisatie door te geven aan de gereorganiseerde entiteit of derde, zodat die de gegevens voor dezelfde doeleinden kan gebruiken als in dit Privacybeleid uiteengezet wordt.
 • Om te voldoen aan de verplichtingen van de wet- en regelgeving: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving, hetgeen kan betekenen dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals verzekeraars, rechtbanken en/of regelgevings- of handhavingsinstanties in verband met vragen om inlichtingen, procedures of onderzoeken door dergelijke partijen overal ter wereld, of dat we hiertoe verplicht kunnen worden.

Indien u vragen hebt over de wettelijke grondslag waarop wij ons baseren, neem dan contact op met ons via de gegevens die u hieronder in de rubriek 'Contactgegevens' vindt.

Bekendmaking van uw gegevens

We kunnen uw persoonsgegevens niet alleen bekendmaken aan de hierboven vermelde derden, maar ook aan de leden van onze Groep, d.w.z. onze dochterondernemingen en onze uiteindelijke moedermaatschappij en haar dochterondernemingen, die deze gegevens kunnen gebruiken voor elk van de hierboven opgesomde doeleinden. We delen uw persoonsgegevens ook met externe dienstverleners (zoals aanbieders van marketing-, IT- of administratieve diensten) die deze gegevens in onze naam kunnen verwerken voor elk van de hierboven opgesomde doeleinden.

We verstrekken aan onze adverteerders geen informatie over identificeerbare personen, maar we kunnen hun wel geaggregeerde gegevens over onze gebruikers aanbieden (we kunnen hen bijvoorbeeld laten weten dat 500 mannen jonger dan 30 op een bepaalde dag op hun reclameboodschap geklikt hebben). We kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook gebruiken om adverteerders te helpen om het type publiek te bereiken waarop ze mikken (bijvoorbeeld vrouwen op een welbepaalde locatie). We kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om tegemoet te komen aan de wensen van onze adverteerders door hun reclameboodschappen aan het door hen beoogde doelpubliek te tonen.

3) Hoe gebruiken we cookies?

Onze websites maken gebruik van cookies om u van andere gebruikers te onderscheiden. Ze helpen ons om uw ervaring te optimaliseren wanneer u door onze websites navigeert en om ervoor te zorgen dat de inhoud relevant is voor u. Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken, verwijzen we naar ons Cookiebeleid .

4) Wat met uw gebruik van chatrooms, message boards en andere interactieve forums?

We bieden chatrooms, message boards of bulletin boards, en andere interactieve ruimten aan waar bezoekers commentaren of informatie kunnen posten voor onze andere bezoekers. Neemt u deel aan een gesprek in een chatroom, message board of bulletin board, of een andere interactieve ruimte waar persoonsgegevens gepost kunnen worden op onze websites, dan dient u niet alleen dit Privacybeleid te lezen, maar moet u ook onze chatroomregels lezen vóór u die betreedt, aangezien u aan deze regels gebonden zal zijn. Zoals u weet, is alles wat u online plaatst zichtbaar voor iedereen. Wij kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden en wijzen elke aansprakelijkheid af voor informatie die u vrijwillig post.

5) Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?

De gegevens die we over u verzamelen, kunnen doorgegeven worden aan, en opgeslagen op, een bestemming buiten België en Luxemburg. Ze kunnen ook verwerkt worden door personeel dat buiten België en Luxemburg actief is en voor ons of voor één van onze leveranciers werkt. Deze medewerkers houden zich bijvoorbeeld bezig met de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens of de levering van ondersteunende diensten.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die we over u bijhouden, worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan is. Ze worden slechts bijgehouden zolang dit nodig is om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verstrekken, of voor eender welke andere van de doeleinden die onder de rubriek 'Wat doen we met uw persoonsgegevens?' beschreven worden.

We kunnen bijvoorbeeld bepaalde transactiegegevens en correspondentie bijhouden totdat de termijn verstreken is voor eender welke rechtsvorderingen die uit de transacties voortvloeien of om te voldoen aan de regelgevingsvereisten in verband met het bijhouden van dergelijke gegevens.

Bekendmaking van uw gegevens buiten de EER

Indien we uw persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen naar een land buiten de EER, moeten we mogelijk specifieke bijkomende maatregelen treffen om de relevante persoonsgegevens te beschermen. Bepaalde landen buiten de EER zijn door de Europese Commissie goedgekeurd als landen die in essentie een gelijkwaardige bescherming bieden als de wetgeving inzake gegevensbescherming in de EER, zodat er geen aanvullende garanties nodig zijn om persoonsgegevens naar deze rechtsgebieden uit te voeren. In landen die nog niet goedgekeurd zijn, voorzien wij in passende garanties om persoonsgegevens tegen overdracht te beschermen, zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsvoorschriften die volgens de toepasselijke wettelijke vereisten toegestaan zijn.

Indien u een kopie wilt raadplegen van de specifieke garanties in verband met de overdracht van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via de gegevens die u hieronder in de rubriek 'Contactgegevens' vindt.

Wat doen wij om persoonsgegevens te beschermen?

We nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig behandeld worden in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt op onze beveiligde servers bewaard.

Indien we u een wachtwoord gegeven hebben (of indien u er zelf een gekozen hebt) dat u in staat stelt om zich toegang te verschaffen tot bepaalde delen van onze websites, dient u ervoor te zorgen dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. We vragen u om uw wachtwoord(en) met niemand te delen.

De overdracht van informatie via het internet is helaas niet volledig veilig. Hoewel we alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de naar onze websites verstuurde persoonsgegevens niet garanderen. Elke overdracht gebeurt op uw eigen risico. Zodra we uw gegevens ontvangen hebben, hanteren we strikte procedures en beveiligingsfuncties om elke ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Wat met links naar andere websites?

Onze websites en fanpagina's op socialemedia kunnen soms links bevatten van en naar websites van onze partnernetwerken, verbonden ondernemingen en andere derden. Indien u op een link naar een van deze websites klikt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld. Gelieve deze documenten te lezen voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

6) Wat zijn uw rechten en hoe kunt u met ons contact opnemen in verband hiermee?

Marketing

U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Doorgaans brengen wij u op de hoogte of vragen wij om uw toestemming (alvorens gegevens te verzamelen) indien we van plan zijn om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of om uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan derden te verstrekken. U kunt uw recht uitoefenen om deze verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen of door u uit te schrijven onderaan op de e-mails die we u sturen voor marketingdoeleinden. U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door met ons contact op te nemen op info@taofamily.com.

Bijwerken van informatie

We doen wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat zijn. Om ons hierbij te helpen, dient u ons op de hoogte te brengen van alle wijzigingen aan de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt door met ons contact op te nemen via de gegevens die u hieronder in de rubriek 'Contactgegevens' vindt.

Uw rechten

Indien u tijdens uw interacties met ons in de EER gevestigd bent, kunt u onder bepaalde voorwaarden het recht hebben om ons te vragen dat wij:

 • u meer informatie verstrekken over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken;
 • u een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die we van u bijhouden;
 • onjuistheden in de persoonsgegevens rechtzetten en onvolledige persoonsgegevens die wij van u verwerken, aanvullen;
 • persoonsgegevens verwijderen waarvoor we geen grondslag voor verwerking meer hebben;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken terwijl we een verzoek van u behandelen.

Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om:

 • uw toestemming in te trekken indien de verwerking op basis van toestemming gebeurt;
 • ons te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekte en die wij nog steeds van u bijhouden, elektronisch door te geven aan een derde;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die we verwerken op grond van 'gerechtvaardigde belangen' of het 'algemeen belang', tenzij onze redenen voor de onderliggende verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden;
 • u op elk ogenblik te verzetten tegen direct marketing (inclusief profilering voor dergelijke doeleinden).

Deze rechten zijn onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang (bv. het voorkomen of opsporen van een misdrijf) en onze belangen (bv. de handhaving van een wettelijk voorrecht) te vrijwaren, en gelden mogelijk niet allemaal in het land waar u gevestigd bent.

Indien u het recht hebt om dit te doen, kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de gegevens die u hieronder in de rubriek 'Contactgegevens' vindt.

Indien u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsgegevens of onze reactie op uw uitoefening van deze rechten, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel (https://www.dataprotectionauthority.be).

7) Wat met updates van dit Privacybeleid?

Alle wijzigingen die wij in dit Privacybeleid zouden aanbrengen, zullen op deze pagina bekendgemaakt worden en, indien dit aangewezen is, aan u via e-mail gemeld worden. Gelieve deze pagina regelmatig te verifiëren om te zien of dit Privacybeleid bijgewerkt of gewijzigd is.

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt in Maart 2021.

Rechtsgronden voor het gebruik van persoonsgegevens

Dit zijn de voornaamste rechtsgronden die ons gebruik van uw persoonsgegevens rechtvaardigen:

Contactgegevens

Al uw vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met dit Privacybeleid zijn welkom en dienen gericht te worden aan info@taofamily.com.

U kunt eveneens met ons contact opnemen via: NV/SA TAO Family, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat, ondernemingsnummer 0440.140.171.